OPTAplus BG LTD. has concluded a grant agreement № BG16RFOP002-2.040-0394-C01 for financial support under EU procedure BG16RFOP002-2.040 “Improvement of the production capacity in SMEs”.

text web site_opta+ - Copy

“ОПТАПЛЮС БГ” ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0394-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област “Мехатроника и чисти технологии” на ИСИС, защото включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството. В допълнение, продукцията на ОПТАПЛЮС БГ е с широко приложение в машиностроенето и уредостроенето. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и постигане на ритмичност на процесите. Този ефект от изпълнението на проекта съответства напълно на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на Стратегията за развитие на МСП и ИСИС 2014-2020.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на малко предприятие, което ще му осигури повишена конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал.

Специфични цели:

  • Повишаване производствения капацитет за производство на оптични компоненти и опто-механични системи, чрез преодоляване на проблемните “тесни места” в технологичния процес в операции шлифоване и центриране;
  • Оптимизация и автоматизация на процеса на изработване на детайлите, чрез внедряване на модерно и високотехнологично оборудване;
  • Постигане на висока степен на автоматизация на специфични технологични операции (шлифоване и центриране), което води до нарастване на производителността в цялото предприятие;
  • Разширяване на капацитета на кандидата за производство на всички фирмени продукти и създаване на предпоставки за устойчив износ в чужбина;
  • Постигане на устойчив икономически растеж и добавяне на стойност към бизнес модела на кандидата, чрез внедряване на иновативни за бранша технологии.

Обща стойност на проекта: 640 525,00 лв., от които 332 112,21 лв. европейско и 58 608,04 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране: 03.02.2020 г.

Дата на приключване: 03.02.2021 г.

text web site_opta+ - Copy (2)